首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Bo He', 共找到 232个内容。

   将选定结果: 

 Active macroscale visible plasmonic nanorod self-assembled monolayer

Yue Li Jian Li Taixing Huang Fei Huang Jun Qin Lei Bi Jianliang Xie Longjiang Deng Bo Peng

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(05):409

 Parity-time-symmetric whispering-gallery mode nanoparticle sensor [Invited]

Weijian Chen Jing Zhang Bo Peng ?ahin Kaya ?zdemir Xudong Fan Lan Yang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(05):A23

 Surface-enhanced Raman scattering on dielectric microspheres with whispering gallery mode resonance

Steven H. Huang Xuefeng Jiang Bo Peng Corey Janisch Alexander Cocking ?ahin Kaya ?zdemir Zhiwen Liu Lan Yang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(05):346

 Noise-sidebands-free and ultra-low-RIN 1.5 μm single-frequency fiber laser towards coherent optical detection

Qilai Zhao Zhitao Zhang Bo Wu Tianyi Tan Changsheng Yang Jiulin Gan Huihui Cheng Zhouming Feng Mingying Peng Zhongmin Yang Shanhui Xu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(04):326-331

 Enhancement of phase conjugation degenerate four-wave mixing using a Bessel beam

Qian Zhang Xuemei Cheng Haowei Chen Bo He Zhaoyu Ren Ying Zhang Jintao Bai

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(03):162-167

 Optical properties and applications for MoS2-Sb2Te3-MoS2 heterostructure materials

Wenjun Liu Ya-Nan Zhu Mengli Liu Bo Wen Shaobo Fang Hao Teng Ming Lei Li-Min Liu Zhiyi Wei

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(03):220-227

 Measurement and analysis of K-shell lines of silicon ions in laser plasmas

Bo Han Feilu Wang Jiayong Zhong Guiyun Liang Huigang Wei Dawei Yuan Baojun Zhu Fang Li Chang Liu Yanfei Li Jiarui Zhao Zhe Zhang Chen Wang Jun Xiong Guo Jia Neng Hua Jianqiang Zhu Yutong Li Gang Zhao Jie Zhang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(02):e31

 Terahertz emission from localized modes in one-dimensional disordered systems [Invited]

Yongquan Zeng Guozhen Liang Bo Qiang Bo Meng Hou Kun Liang Shampy Mansha Jianping Li Zhaohui Li Lianhe Li Alexander Giles Davies Edmund Harold Linfield Ying Zhang Yidong Chong Qi Jie Wang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(02):117-122

 一种LED用红色荧光粉BaZn2(BO3)2∶Eu3+的合成与发光性能研究

吴程潇 邓德刚 阮枫萍 余华 徐时清

[摘要]通过高温固相法制得双峰可调节本征半导体发光BaZn2(BO3)2∶Eu3+荧光粉,此类荧光粉在300~400 nm的紫外波段有很强的吸收。在375 nm的紫外光激发下,该荧光粉产生了两个宽带的发射峰,分别位于550 nm和615 nm处。并且,...

 PDF全文发光学报 | 2018, 39(04):457

 SO2-4/BO3-3掺杂对NaGd(MoO4)2∶Eu3+荧光粉发光性能影响的研究

王华宇 闫景辉 邹明强

[摘要]采用柠檬酸钠为表面活性剂的水热法制备了NaGd(MoO4)2∶xEu3+(x=10%, 20%, 30%, 40%)和NaGd(MoO4)2∶7%Eu3+, ySO2-4/BO3-3荧光粉, 对所制备样品的晶相、 形貌、 发光性质进行了表征。 XRD分析表明NaGd(MoO4)2∶xEu3+和...

 PDF全文光谱学与光谱分析 | 2018, 38(01):139

 Excited-state population distributions of alkaline-earth metal in a hollow cathode lamp

Pengyuan Chang Bo Pang Yisheng Wu Jingbiao Chen

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(03):033001

 2D noncarbon materials-based nonlinear optical devices for ultrafast photonics [Invited]

Bo Guo

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(02):020004

 Coupling length variation and multi-wavelength demultiplexing in photonic crystal waveguides

Ziming Wang Kang Su Bo Feng Tianhua Zhang Weiqing Huang Weicheng Cai Wei Xiao Hongfei Liu Jianjun Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(01):011301

 Robust fiber-based frequency synchronization system immune to strong temperature fluctuation

Xi Zhu Bo Wang Yichen Guo Yibo Yuan Romeo Gamatham Bruce Wallace Keith Grainge Lijun Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(01):010605

 Polymer Integrated Waveguide Optical Biosensor by Using Spectral Splitting Effect

Xiaonan HAN Xiuyou HAN Yuchen SHAO Zhenlin WU Yuxin LIANG Jie TENG Shuhui BO Geert MORTHIER Mingshan ZHAO

[摘要]The polymer waveguide optical biosensor based on the Mach-Zehnder interferometer (MZI) by using spectral splitting effect is investigated. The MZI based biosensor has two unequal width sensing arms. W...

 PDF全文Photonic Sensors | 2017, 7(02):131–139

 Sum-frequency generation in on-chip lithium niobate microdisk resonators

Zhenzhong Hao Jie Wang Shuqiong Ma Wenbo Mao Fang Bo Feng Gao Guoquan Zhang Jingjun Xu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(06):623

 Woofer–tweeter adaptive optical structured illumination microscopy

Qinggele Li Marc Reinig Daich Kamiyama Bo Huang Xiaodong Tao Alex Bardales Joel Kubby

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(04):329

 A new method on diagnostics of muons produced by a short pulse laser

Feng Zhang Boyuan Li Lianqiang Shan Bo Zhang Wei Hong Yuqiu Gu

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2017, 5(03):e16

 Methods to improve the performance of the swept source at 1.0 μm based on a polygon scanner

Jing Cao Pinghe Wang Yan Zhang Guohua Shi Bo Wu Shangjian Zhang Yong Liu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(03):245

 Design and research of automatic plug-in system based on machine vision

Bo You Kun Wu Jiazhong Xu Guojie Chen Qiang Liang Jiande Tian

[摘要]

 PDF全文光电工程 | 2017, 44(09):932

 Picosecond laser microfabrication of infrared antireflective functional surface on As2Se3glass

Qiang Yang Lingfei Ji Bo Xu Tianyang Yan Wenhao Wang Zhenyuan Lin

[摘要]

 PDF全文光电工程 | 2017, 44(12):1247

 高温固相法制备K1-xSr4(BO3)3∶xPr3+荧光粉及其光致发光性质研究

马诗章 冯文林 彭志清

[摘要]采用高温固相法成功制备了K1-xSr4(BO3)3∶xPr3+发光材料。X射线衍射图谱表明,所合成的样品具有Ama2空间点群对称结构。扫描电子显微镜分析结果表明,样品颗粒分散度和结晶性好,形貌不规则且表面分布有毛绒状细丝。当Pr...

 PDF全文光学学报 | 2017, 37(05):0516001

 BO方程的同宿呼吸波和有理波及其扰动动力学行为

宋莉莉 蒲志林 鲜大权

[摘要]针对(1+1)维Benjamin-Ono(BO)方程,应用初值扰动双线性变换,结合同宿测试法获得了新的初值扰动周期呼吸波解和扭结呼吸波解, 结合二次函数拟设法获得了初值扰动有理波解及其动力学分叉点。直观展示了一些动力学局域扰...

 PDF全文量子电子学报 | 2017, 34(05):550

 Noninvasive blood glucose detection using a miniature wearable Raman spectroscopy system

Yi Zheng Xiangping Zhu Zhe Wang Zongyu Hou Fei Gao Rongzhi Nie Xiaoxia Cui Jiangbo She Bo Peng

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(08):083001

 Optical and ESR study of Nd:YAG transparent polycrystalline ceramics

Weinan Gao Yu Shen Yong Bo Wenping Zhang Yong Bi and Zuyan Xu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(05):051601

 Experimental demonstration of enhanced resolution of a Golay3 sparse-aperture telescope

Zongliang Xie Haotong Ma Bo Qi Ge Ren Jianliang Shi Xiaojun He Yufeng Tan Li Dong and Zhipeng Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(04):041101

 Optical and hygroscopic properties of Asian dust particles based on a horizontal Mie lidar: case study at Hefei, China

Guangyu Bo Chidong Xu Aiyue Li Yanfei Wang Haiyan Chen and Yuqiang Jiang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(02):020102

 Imaging process and signal-to-noise ratio improvement of enhanced self-heterodyne synthetic aperture imaging ladar

Guo Zhang Jianfeng Sun Yu Zhou Zhiyong Lu Guangyuan Li Guangyu Cai Mengmeng Xu Bo Zhang Chenzhe Lao Hongyu He Liren Liu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(10):102801

 Using single wavelength light to improve the synchronization accuracy of the White Rabbit system

Xu Yuan Bo Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2017, 15(10):101202

 Characterization of basic physical properties of Sb2Se3 and its relevance for photovoltaics

Chao CHEN David C. BOBELA Ye YANG Shuaicheng LU Kai ZENG Cong GE Bo YANG Liang GAO Yang ZHAO Matthew C. BEARD Jiang TANG

[摘要]Antimony selenide (Sb2Se3) is a promising absorber material for thin film photovoltaics because of its attractive material, optical and electrical properties. In recent years, the power conversion eff...

 PDF全文Frontiers of Optoelectronics | 2017, 10(01):18

首页上一页12345678910下一页尾页