首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'LI Yu-li', 共找到 35个内容。

   将选定结果: 

 Vortex Smith–Purcell radiation generation with holographic grating

Mengxuan Wang Fang Liu Yuechai Lin Kaiyu Cui Xue Feng Wei Zhang Yidong Huang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(08):1309-1315

 Self-accelerated optical activity in free space induced by the Gouy phase

Peng Li Xinhao Fan Dongjing Wu Sheng Liu Yu Li Jianlin Zhao

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2020, 8(04):475-481

 基于65 nm标准CMOS工艺的3.0 THz 探测器

Tong FANG Li-Yuan LIU Zhao-Yang LIU Peng FENG Yuan-Yuan LI Jun-Qi LIU Jian LIU Nan-Jian WU

[摘要]基于Dyakonov和Shur等离子体波振荡原理设计并流片制备了一种采用65 nm 标准CMOS工艺的3.0 THz探测器,探测器包括贴片天线、NMOS场效应晶体管、匹配网络及陷波滤波器。探测器在室温条件下可达到526 V/W的响应率(Rv)...

 PDF全文红外与毫米波学报 | 2020, 39(01):56-64

 A new phase-shifted long-period fiber grating for simultaneous measurement of torsion and temperature

Cuiting Sun Ran Wang Xiren Jin Zemin Wang Weiliang Liu Shuo Zhang Yiwei Ma Jingyu Lin Yue Li Tao Geng Weimin Sun Zhongquan Qu Libo Yuan

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2020, 18(02):021203

 Petawatt and exawatt class lasers worldwide

Colin N. Danson Constantin Haefner Jake Bromage Thomas Butcher Jean-Christophe F. Chanteloup Enam A. Chowdhury Almantas Galvanauskas Leonida A. Gizzi Joachim Hein David I. Hillier Nicholas W. Hopps Yoshiaki Kato Efim A. Khazanov Ryosuke Kodama Georg Korn Ruxin Li Yutong Li Jens Limpert Jingui Ma Chang Hee Nam David Neely Dimitrios Papadopoulos Rory R. Penman Liejia Qian Jorge J. Rocca Andrey A. Shaykin Craig W. Siders Christopher Spindloe Sándor Szatmári Raoul M. G. M. Trines Jianqiang Zhu Ping Zhu Jonathan D. Zuegel

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2019, 7(03):e54

 Recent research progress of laser plasma interactions in Shenguang laser facilities

Tao Gong Liang Hao Zhichao Li Dong Yang Sanwei Li Xin Li Liang Guo Shiyang Zou Yaoyuan Liu Xiaohua Jiang Xiaoshi Peng Tao Xu Xiangming Liu Yulong Li Chunyang Zheng Hongbo Cai Zhanjun Liu Jian Zheng Zhebin Wang Qi Li Ping Li Rui Zhang Ying Zhang Fang Wang Deen Wang Feng Wang Shenye Liu Jiamin Yang Shaoen Jiang Baohan Zhang Yongkun Ding

[摘要]We report experimental research on laser plasma interaction (LPI) conducted in Shenguang laser facilities during the past ten years. The research generally consists of three phases: (1) developing pla...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2019, 4(05):055202

 High responsivity and near-infrared photodetector based on graphene/MoSe2 heterostructure

Beiyun Liu Congya You Chen Zhao Gaoliang Shen Yawei Liu Yufo Li Hui Yan Yongzhe Zhang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(02):020002

 Fabrication and characterization of annealed proton exchanged long period waveguide grating in x-cut LiNbO3

ZHANG Ai-ling GENG Bo HAO Li-yue LI Dan

[摘要]In this paper, a long-period waveguide grating was fabricated in x-cut lithium niobate substrate by patterned annealed proton exchange waveguide fabrication process. The waveguide mode characteristic ...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(04):260

 The effects of Na on the growth of Cu2ZnSnSe4 thin films using low-temperature evaporation process

SUN Ding LI Yu-li ZHANG Yu-hong GUO Xiu-juan ZHANG Li ZHANG Li-xin ZHANG Xiao-dan

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(02):132

 Performance Improvement of Raman Distributed Temperature System by Using Noise Suppression

Jian LI Yunting LI Mingjiang ZHANG Yi LIU Jianzhong ZHANG Baoqiang YAN Dong WANG Baoquan JIN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(02):103

 Polarization oscillating beams constructed by copropagating optical frozen waves

Peng Li Dongjing Wu Yi Zhang Sheng Liu Yu Li Shuxia Qi Jianlin Zhao

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(07):756-761

 Microstructure andmicrowave absorption properties of MWCNTs reinforced magnesium matrix composites fa- briccated by FSP

CHENYu-hua MAO Yu-qing XIE Ji-lin ZHAN Zi-lin YU Liang

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(01):1

 Evaluation of growth characteristics of Aspergillus parasiticus inoculated in different culture media by shortwave infrared (SWIR) hyperspectral imaging

Xuan Chu Wei Wang Xinzhi Ni Haitao Zheng Xin Zhao Hong Zhuang Kurt C. Lawrence Chunyang Li Yufeng Li Chengjun Lu

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2018, 11(05):1850031

 Frequency-domain parametric downconversion for efficient broadened idler generation

Ying Li Yuhai Liang Dahua Dai Jianlong Yang Haizhe Zhong Dianyuan Fan

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(06):669

 Generation of arbitrary vector vortex beams on hybrid-order Poincaré sphere

Zhenxing Liu Yuanyuan Liu Yougang Ke Yachao Liu Weixing Shu Hailu Luo Shuangchun Wen

[摘要]We propose theoretically and verify experimentally a method of combining a q-plate and a spiral phase plate to generate arbitrary vector vortex beams on a hybrid-order Poincaré sphere. We demonst...

 PDF全文Photonics Research | 2017, 5(01):15-21

 Microstructure and microwave absorption properties of MWCNTs reinforced magnesium matrix composites fabriccated by FSP

CHEN Yu-hua MAO Yu-qing XIE Ji-lin ZHAN Zi-lin YU Liang

[摘要]Multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) reinforced magnesium matrix (MWCNTs/Mg) composites were successfully fabricated by friction stir processing (FSP). Microstructure and microwave-absorption propertie...

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2017, 13(01):1

 A real-time artifact reduction algorithm based on precise threshold during short-separation optical probe insertion in neurosurgery

Weitao Li Yangyang Liu Yubing Liu Yingxu Jiang Zhiyu Qian

[摘要]

 PDF全文Journal of Innovative Optical Health Sciences | 2017, 10(01):1650031

 Evaluating logic functionality of cascaded fracturable LUTs

GUO Zhenhong LIN Yu LI Tianyi JIA Rui GAO Tongqiang YANG Haigang

[摘要]

 PDF全文太赫兹科学与电子信息学报 | 2016, 14(03):474

 Multilayer-core fiber with a large mode area and a low bending loss

Youchao Jiang Guobin Ren Yudong Lian Yu Liu Huaiqing Liu Haisu Li Wenhua Ren Wei Jian and Shuisheng Jian

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2016, 14(12):120601

 Proton radiography of magnetic fields generated with an open-ended coil driven by high power laser pulses

Guoqian Liao Yutong Li Baojun Zhu Yanfei Li Fang Li Mengchao Li Xuan Wang Zhe Zhang Shukai He Weiwu Wang Feng Lu Faqiang Zhang Lei Yang Kainan Zhou Na Xie Wei Hong Yuqiu Gu Zongqing Zhao Baohan Zhang Jie Zhan

[摘要]Recently generation of strong magnetic (B) fields has been demonstrated in capacitor coils heated by high power laser pulses [S. Fujioka et al., Sci. Rep. 3, 1170 (2013)]. This paper will present a di...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2016, 1(04):187

 Fabrication of widely tunable ridge waveguide DBR lasers for WDM-PON

Liangshun Han Song Liang Can Zhang Liqiang Yu Lingjuan Zhao Hongliang Zhu Baojun Wang Chen Ji Wei Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2014, 12(09):091402

 Anomalous-plasmoid-ejection-induced secondary magnetic reconnection: modeling solar flares and coronal mass ejections by laser–plasma experiments

Quanli Dong Dawei Yuan Shoujun Wang Xun Liu Yutong Li Xiaoxuan Lin Huigang Wei Jiayong Zhong Shaoen Jiang Yongkun Ding Bobin Jiang Kai Du Yongjian Tang Mingyang Yu Xiantu He Neng Hua Zhanfeng Qiao Kuixi Huang Ming Chen Jianqiang Zhu Gang Zhao Zhengming Sheng Jie Zhang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2013, 1(01):11-16

 Characterization of regular periodic surface structure by multi-pulse laser irradiation of a Zinc target

Ming Chen Xiangdong Liu Yuehua Liu Mingwen Zhao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2012, 10(05):051402

 Slow light in silicon microring resonators

Yingtao HU Xi XIAO Zhiyong LI Yuntao LI Yude YU Jinzhong YU

[摘要]

 PDF全文Frontiers of Optoelectronics | 2011, 4(03):282-287

 Fifth-order attosecond polarization beats using twin color-locked noisy lights in cascade three-level system with Doppler-free approach

Jianping Song Yu Feng Chenli Gan Long Li Yuanyuan Li Xiaojun Yu Hao Ge Ruiqiong Ma Chuangshe Li Xiangchen Zhang Yanpeng Zhang Keqing Lu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2005, 3(04):230

 甲基卤化物的脱卤研究以及在盐溶液(NaCl)环境中通过紫外光分解CH2I2制备强酸

GUAN Xiang-guo DU Yong LI Yun-liang WaiMing Kwok David Lee Phillips

[摘要]

 PDF全文光散射学报 | 2005, 17(03):261-262

 同位二碘甲烷与环己烯基反应的时间分辨共振拉曼及密度函数理论研究

LI Yun-liang David Lee Phillips

[摘要]

 PDF全文光散射学报 | 2005, 17(03):263-264

 Widening DGD Dynamic Range of DOP-based PMD Monitor Using Band-pass Filter

DUAN Gao-yan ZHANG Ru ZHANG Xiao-guang CHEN Lin YU Li YANG Bo-jun

[摘要]

 PDF全文半导体光子学与技术 | 2005, 11(01):9-11

 Adaptive PMD compensation in 10-Gb/s RZ optical communication system

Xiaoguang Zhang Li Yu Guangtao Zhou Yu Shen Yuan Zheng Chaoyang Li Yumin Liu Lin Chen Bojun Yang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2003, 1(08):447

 Formation of Metallofullerenes by Laser Ablation of Metal-containing Fullerene Materials

KONG Qingyu ZHUANG Jun ZHAO Li QIAN Shixiong LI Yufen LI Xu LIN Yanghui CAI Ruifang

[摘要]

 PDF全文中国激光 | 2001, 10B(s1):24-28

首页上一页12下一页尾页