首页 > 论文 > 标签

Hi,您目前在 全部期刊 'Fu Q', 共找到 299个内容。

   将选定结果: 

 Laser Spot Center Detection and Comparison Test

Jun ZHU Zhengjie XU Deli FU Cong HU

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2019, 9(01):49

 Full-color monolithic hybrid quantum dot nanoring micro light-emitting diodes with improved efficiency using atomic layer deposition and nonradiative resonant energy transfer

Sung-Wen Huang Chen Chih-Chiang Shen Tingzhu Wu Zhen-You Liao Lee-Feng Chen Jia-Rou Zhou Chun-Fu Lee Chih-Hao Lin Chien-Chung Lin Chin-Wei Sher Po-Tsung Lee An-Jye Tzou Zhong Chen Hao-Chung Kuo

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):416-422

 Soliton and bound-state soliton mode-locked fiber laser based on a MoS2/fluorine mica Langmuir–Blodgett film saturable absorber

Ruidong Lü Yonggang Wang Jiang Wang Wei Ren Lu Li Sicong Liu Zhendong Chen Yongfang Li Hongying Wang Fuxing Fu

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(04):431-436

 Bound states of solitons in a harmonic graphene-mode-locked fiber laser

Bo Fu Jin Li Zhang Cao Daniel Popa

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2019, 7(02):116-120

 真彩微光夜视图像融合算法

蒋云峰 武东生 黄富瑜

[摘要]简要阐述了基于全波与三波段的真彩色微光夜视系统原理,结合图像融合的一般算法,研究了加权平均法、基于线性变换增强的Brovey法、 HIS(色调、亮度和饱和度)空间法及基于边缘分割的HIS法4种真彩微光夜视图像融合算法...

 PDF全文激光与光电子学进展 | 2019, 56(08):081008

 射频聚焦离子源熔石英高确定去除特性研究

惠迎雪 刘卫国 马占鹏 张进 周顺

[摘要]在离子束抛光工艺过程中, 材料确定性去除特性对预测光学元件的各工位材料去除量和驻留时间具有极其重要的作用。采用射频离子源对熔石英光学元件的离子束刻蚀特性进行了研究, 利用ZYGO激光干涉仪获得准确的去除函数, ...

 PDF全文应用光学 | 2019, 40(02):284

 Terahertz imaging using an optical frequency comb source

Dixiang Shao Chen Yao Tao Zhou Rong Zhang Zhanglong Fu Songlin Zhuang Juncheng Cao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(04):041101

 2080 nm long-wavelength, high-power dissipative soliton resonance in a dumbbell-shaped thulium-doped fiber laser

Hua Wang Tuanjie Du Yanhong Li Jinhai Zou Kaijie Wang Fuyong Zheng Junfeng Fu Jihai Yang Hongyan Fu Zhengqian Luo

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(03):030602

 Observation of spectral modulation coupled with broadband transverse-mode-locking in an Yb:CALGO frequency-degenerate cavity

Yijie Shen Zhensong Wan Xing Fu Mali Gong

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(03):031404

 Participation in the absolute gravity comparison with a compact cold atom gravimeter

Zhijie Fu Qiyu Wang Zhaoying Wang Bin Wu Bing Cheng Qiang Lin

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(01):011204

 Perfect absorption in a monolayer graphene at the near-infrared using a compound waveguide grating by robust critical coupling

Jinhua Hu Jia Fu Xiuhong Liu Danping Ren Jijun Zhao Yongqing Huang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2019, 17(01):010501

 A double-cladding fiber curvature sensor based on the extrinsic Fabry-Perot interferometer

FU Xing-hu WANG Dong LIU Lian-xu LIU Fan WEN Jing FU Guang-wei BI Wei-hong

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2019, 15(01):6

 Strong Influence of Temperature and Vacuum on the Photoluminescence of In0.3Ga0.7As Buried and Surface Quantum Dots

Guodong WANG Huiqiang JI Junling SHEN Yonghao XU Xiaolian LIU Ziyi FU

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(03):213

 An HDR Imaging Method With DTDI Technology for Push-Broom Cameras

Wu SUN Chengshan HAN Xucheng XUE Hengyi LV Junxia SHI Changhong HU Xiangzhi LI Yao FU Xiaonan JIANG Liang HUANG Hongyin HAN

[摘要]

 PDF全文Photonic Sensors | 2018, 8(01):34

 On-chip cyclic-AWG-based 12 × 12 silicon wavelength routing switches with minimized port-to-port insertion loss fluctuation

Zepeng Pan Songnian Fu Luluzi Lu Dongyu Li Weijie Chang Deming Liu Minming Zhang

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(05):380

 Laboratory study of astrophysical collisionless shock at SG-II laser facility

Dawei Yuan Huigang Wei Guiyun Liang Feilu Wang Yutong Li Zhe Zhang Baojun Zhu Jiarui Zhao Weiman Jiang Bo Han Xiaoxia Yuan Jiayong Zhong Xiaohui Yuan Changbo Fu Xiaopeng Zhang Chen Wang Guo Jia Jun Xiong Zhiheng Fang Shaoen Jiang Kai Du Yongkun Ding Neng Hua Zhanfeng Qiao Shenlei Zhou Baoqiang Zhu Jianqiang Zhu Gang Zhao Jie Zhang

[摘要]

 PDF全文High Power Laser Science and Engineering | 2018, 6(03):e45

 Numerical analysis of end-fire coupling of surface plasmon polaritons in a metal-insulator-metal waveguide using a simple photoplastic connector

Yevhenii M. Morozov Anatoliy S. Lapchuk Ming-Lei Fu Andriy A. Kryuchyn Hao-Ran Huang Zi-Chun Le

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(03):000149

 Relative intensity noise in high-speed hybrid square-rectangular lasers

Fu-Li Wang Xiu-Wen Ma Yong-Zhen Huang Yue-De Yang Jun-Yuan Han Jin-Long Xiao

[摘要]

 PDF全文Photonics Research | 2018, 6(03):193-197

 基于自适应PCNN模型的四元数小波域图像融合算法

朱 芳 刘卫

[摘要]针对红外和可见光图像的自身特点,本文提出一种基于四元数小波变换(QWT)和自适应脉冲耦合神经网络(PCNN)模型相结合的红外图像与可见光图像融合的新算法。首先将红外图像与可见光图像分别进行四元数小波变换,分别...

 PDF全文红外技术 | 2018, 40(07):660

 基于量子密钥分配的相关延迟移位键控混沌通信

李辉 王英杰

[摘要]针对相关延迟移位键控混沌通信系统中相邻比特之间相互干扰导致误码率高的缺点,提出了一种基于量子密钥分配协议的Hadamard码相关延迟移位键控混沌通信方案。 在系统发射端,参考信号是经Hadamard函数扩频的混沌信号,发...

 PDF全文量子电子学报 | 2018, 35(05):550

 变压器油中溶解糠醛拉曼光谱定量分析方法研究Weigen,ZOU Jingxin,YANG Dingkun,SHI Haiyang

范舟 陈伟根 邹经鑫 杨定坤 史海洋

[摘要]本文开展了变压器油中溶解糠醛的定量分析研究, 基于实验室搭建的拉曼光谱液体检测平台, 对不同浓度糠醛含量的变压器油样进行光谱信号检测及预处理, 运用主成分分析法对光谱数据进行数据降维并结合支持向量机建立油中...

 PDF全文光散射学报 | 2018, 30(01):46

 High energy and high brightness laser compton backscattering gamma-ray source at IHEP

Guang-Peng An Yun-Long Chi Yong-Le Dang Guang-Yong Fu Bing Guo Yong-Sheng Huang Chuang-Ye He Xiang-Cheng Kong Xiao-Fei Lan Jia-Cai Li Fu-Long Liu Jin-Shui Shi Xian-Jing Sun Yi Wang Jian-Li Wang Lin Wang Yuan-Yuan Wei Gang Wu Guang-Lei Xu Xiao-Feng Xi Guo-Jun Yang Chun-Lei Zhang Zhuo Zhang Zhi-Peng Zheng Xiao-Ding Zhang Shao-Ping Zhang

[摘要]Based on the LINAC of BEPCII, a high-polarized, high bightness, energy-tunable, monoenergetic laser compton backscattering (LCS) gamma-ray source is under construction at IHEP. The gamma-ray energy ra...

 PDF全文Matter and Radiation at Extremes | 2018, 3(04):219

 Beam combination at any angles with a multilayer grating

Ci Yin Shiyao Fu Yahui Zhang Yanwang Zhai Heng Zhou Chunqing Gao

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(08):080502

 Observation of the 1S03P0 optical clock transition in cold 199Hg atoms

Xiaohu Fu Su Fang Ruchen Zhao Ye Zhang Junchao Huang Jianfang Sun Zhen Xu Yuzhu Wang

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(06):060202

 Controlling nonadiabatic spectral redshift of high-order harmonic using two orthogonally polarized laser fields

Hongmei Wu Shengjun Yue Jinbin Li Silin Fu Bitao Hu Hongchuan Du

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(04):040203

 516 mW, nanosecond Nd:LuAG laser Q-switched by gold nanorods

Guangju Zhang Tinghao Liu Yijie Shen Chujun Zhao Bin Huang Zhe Kang Guanshi Qin Qiang Liu Xing Fu

[摘要]

 PDF全文Chinese Optics Letters | 2018, 16(02):020011

 Electrospun zinc oxide nanospheres for ultrasensitive room-temperature gas sensors

ZHONG Fu-ru ZHANG Yong-cai WANG Lin-lin ZHOU Jie

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(04):245

 Frequency offset estimation in the intermediate fre-quency for satellite-based AIS signals

MENG Xin MA She-xiang LIU Chen TENG Jian-fu

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(04):301

 Performance analysis of multiuser diversity scheduling schemes in FSO communication system

LIU Tao ZHANG Hai-lin FU Hui-hua WANG Ping XIANG Nan

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(04):296

 Enhancement of R6G fluorescence by N-type porous silicon deposited with gold nanoparticles

MO Jia-qing JIANG Jing ZHAI Zhen-gang SHI Fu-gui JIA Zhen-hong

[摘要]

 PDF全文Optoelectronics Letters | 2018, 14(01):10

首页上一页12345678910下一页尾页