Zhang Jianpu,Sun Huanyu,Wang Shiling,Huang Jin,Zhou Xiaoyan,Wang Fengrui,Liu Hongjie,Liu Dong. Three-Dimensional Reconstruction Technology of Subsurface Defects in Fused Silica Optical Components[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(2): 0216001

张健浦,孙焕宇,王狮凌,黄进,周晓燕,王凤蕊,刘红婕,刘东. 熔融石英光学元件亚表面缺陷三维重构技术[J]. 光学学报, 2020, 40(2): 0216001