He Geng,Xu Yu,Cao Bing,Wang Qinhua,Xu Ke. Study of Optical Properties of High-Q GaN Disk-Shaped Microresonant Cavity[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(12): 1223001

何耿,徐俞,曹冰,王钦华,徐科. 高Q值GaN碟状微米谐振腔的光学特性研究[J]. 光学学报, 2020, 40(12): 1223001